Get Adobe Flash player
Bendruomenė Įstatai
Vingininkų kaimo bendruomenės
ĮSTATAI

 

1. SKIRSNIS. BENDROJI DALIS
1.1. Vingininkų kaimo bendruomenė ( toliau „asociacija") yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau juridinis asmuo, kurio tikslas- koordinuoti viešuosius interesus, asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.
1.2. Asociacijos pavadinimas - Vingininkų kaimo bendruomenė.
1.3. Teisinė forma - asociacija.
1.4. Asociacija atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Asociacija neatsako pagal asociacijos nario prievoles, o pastarasis neatsako pagal asociacijos prievoles. Asociacija turi turėti bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje.
1.5. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.
1.6. Asociacija įsteigta neribotam veiklos laikui. Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
1.7. Asociacijos buveinė : Šilalės rajonas, Šilalės kaimiškoji seniūnija, Vingininkų kaimas.

2. SKIRSNIS. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

2.1. Asociacija veikia socialinės apsaugos, kultūros, švietimo srityse.
2.2. Asociacijos veiklos tikslai:
1) suburti Vingininkų kaime gyvenančius, dirbančius ar kitaip su Vingininkų kaimu susijusius asmenis Vingininkų kaimo bendruomenės problemoms spręsti;
2) skatinti Vingininkų kaimo bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti bendruomenės interesus;
3) atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose Vingininkų kaimo bendruomenės interesus, konstruktyviai bendradarbiauti su Šilalės rajono savivaldybe sprendžiant Vingininkų kaimo bendruomenės problemas;
4) teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą bendruomenės nariams;
5) plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis bendruomenėmis Lietuvoje bei užsienyje;
6) rūpintis kaimo plėtra, išmokyti bendruomenės narius prisiderinti prie ES vykdomos struktūrinės politikos;
7) padėti bendruomenės nariams realizuoti savo dabartinį potencialą bei padėti pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais.
2.3. Asociacijos veiklos rūšys:
Asociacijų veikla: 91.12.10
Sportinė veikla 92.32
Kita poilsio organizavimo veikla 92.7
2.4. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja asociacijos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti.
2.5. Asociacija turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti parama iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybinių, užsienio valstybinių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
2.6. Asociacijos rėmėju gali būti kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, remiantis asociacijos veiklą, Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
2.7. Asociacijos pinigus, gautus kaip parama , taip pat negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą asociacija naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.

3. SKIRSNIS. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs ir juridiniai asmenys. Minimalus asociacijos narių skaičius yra trys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.
3.2. Asociacijos narys turi tokias teises:
1) dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
2) naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3) susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
4) bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtus negrąžinami;
5) kitas teisės aktuose ir asociacijos įstatuose nustatytas teises.
3.3. Asociacijos buveinėje turi būti visų asociacijos narių sąrašas, su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas asociacijos narys.
3.4. Asociacijos narys privalo laikytis asociacijos įstatų ir kitų asociacijos vidaus veiklos dokumentų, vykdyti asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir asociacijos valdybos sprendimus, tausoti asociacijos turtą, sumokėti kasmetinį nario mokestį.
3.5. Už didelius nuopelnus asociacijai visuotinio narių susirinkimo sprendimu, asociacijos nariui ar kitam asmeniui gali būti suteiktas asociacijos nario garbės vardas. Asociacijos garbės narys nemoka asociacijos nario mokesčių ir neturi visuotiniuose asociacijos narių susirikimuose balsavimo teisės.

4. SKIRSNIS ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

4.1. Asociacijos nariu yra asmuo, raštu pateikęs norą tapti asociacijos nariu, sumokėjęs stojamąjį mokestį ir priimtas į narius asociacijos valdybos sprendimu.
4.2. Asociacijos narys gali bet kada išstoti iš asociacijos, padavęs prašymą asociacijos valdybai raštu, pilnai įvykdę savo įsipareigojimus asociacijai ir su ja atsiskaitęs.
4.3. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu pažeidė asociacijos įstatus, asociacijos vidaus veiklos dokumentus, be pateisinamos priežasties nesumokėjęs asociacijos nustatytų nario mokesčių.

5. SKIRSNIS. ASOCIACIJOS VALDYMAS

5.1. Asociacija įgyja civilinės teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
5.2. Asociacija turi visuotinį narių susirinkimą ir kolegialų valdymo organą- valdybą.

6. SKIRSNIS. VISUOTINIS ASOCIACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

6.1. Visuotinis narių susirinkimas:
1) keičia asociacijos įstatus;
2) renka ir atšaukia asociacijos valdybos narius ir jos pirmininką;
3) nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį;
4) tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
5) priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos( reorganizavimo ar likvidavimo);
6) priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl jų tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.
6.2. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
6.3. Eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukia valdybą per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 asociacijos narių arba asociacijos valdybos sprendimu.
6.4. Visuotinį narių susirinkimą šaukia asociacijos valdyba, pranešdama apie jo šaukimo vietą, laiką ir darbotvarkę kiekvienam asociacijos nariui pasirašytinai arba registruotu laišku ne vėliau kaip per 1 5 dienų.
6.5. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 asociacijos narių. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus, neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių. Apie pakartotinį narių susirinkimą nariams turi būti pranešta šio 6.4. straipsnyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo dienos.
6.6. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „ už" negu „ prieš" (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus šių įstatų 6.7. straipsnyje nustatytus atvejus.
6.7. Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl asociacijos įstatų keitimo, dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų.

7. SKIRSNIS. ASOCIACIJOS VALDYBA

7.1. Asociacijos valdyba yra kolegialus asociacijos valdymo organas. Valdybą sudaro trys nariai. Valdyba renkama 4 metų laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose numatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio visuotinio narių susirinkimo.
7.2. Valdybą ir jos pirmininką renka visuotinis narių susirinkimas. Renkant valdybos narius, kiekvienas narys turi vieną balsą. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai.
7.3. Valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys - asociacijos nariai ir asociacijos narių -juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys. Valdybos nario ir pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.
7.4. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.
7.5. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs asociaciją.
7.6. Asociacijos valdybos pirmininkas veikia asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius asociacijos vardu.
7.7. Asociacijos valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, asociacijos įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendiniais ir kitais asociacijos vidaus dokumentais.
7.8. Asociacijos valdyba privalo laiku rengti asociacijos narių visuotinius susirinkimus, sudaryti jų darbotvarkę, pateikti nariams metinę finansinę atskaitomybę, ataskaitą apie asociacijos veiklą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.
7.9. Asociacijos valdyba pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 4 mėnesius parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu asociacija turi sudaryti sąlygas buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
1) informacija apie asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose numatytus tikslus;
2) asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
3) asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;
4) samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.
7.10. Asociacijos valdybos funkcijos:
1) nustatyti asociacijos veiklos programą;
2) analizuoti asociacijos veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, kitus finansinės atskaitomybės dokumentus, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos dokumentus, patikrinimo rezultatus;
3) priimti sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo, tvirtinti jų nuostatus, skirti ir atšaukti filialo ir atstovybės vadovus;
4) priimti sprendimus dėl klubo turto įkeitimo, garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą Asociacijų įstatymo numatyta tvarka;
5) priimti sprendimą skolintis pinigų iš kredito įstaigų;
6) atidaryti ir uždaryti sąskaitas banke;
7) priimti į darbą ir atleisti darbuotojus, sudaryti ir nutraukti su jais darbo sutartis, skirti jiems paskatinimus ir nuobaudas, leisti įsakymus savo kompetencijos ribose;
8) imtis priemonių asociacijos turto apsaugai, normalių ir sveikų darbo sąlygų sukūrimui;
9) užtikrinti asociacijos duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
10) išduoti įgaliojimus toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jo kompetencijoje.
7.11. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 valdybos narių, o valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.
7.12. Už asociacijos valdybos narių veiklą gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimą sprendžia asociacijos narių visuotinis susirinkimas.
7.13. Asociacijos valdybos pirmininkas gali išduoti prokūrą asociacijos darbuotojui ar kitam asmeniui asociacijos vardu ir dėl jos interesų atlikti teisinius veiksmus teisme ir kitose ne teismo institucijose. Prokūrą turi būti rašytinė ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka. Prokūrų išdavimo reikalingumą sprendžia valdybos pirmininkas, prokūrų skaičius neribojamas.

8. SKIRSNIS. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS

8.1. Asociacijas turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Asociacijos įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl asociacija atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal asociacijos prievoles.
8.2. Sprendimą dėl filialo ir atstovybės steigimo, kompetencijos keitimo ar jų veiklos nutraukimo priima asociacijos valdyba. Asociacijos filialas ar atstovybė veikia pagal jų nuostatus, kuriuos svarsto ir tvirtina asociacijos valdyba..
8.3. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės vadovo skyrimo ir atšaukimo priima asociacijos valdyba savo sprendiniu.

9. SKIRSNIS. PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

9.1. Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitais teisės aktais ir šių įstatų numatytais atvejais asociacijos pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato teisės aktai ir šie įstatai.
9.2. Viešus pranešimus asociacija skelbia dienraštyje „Lietuvos rytas" Asociacijos pranešimai skelbiami Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo ir kitais teisės aktais nustatytais terminais.
9.3. Tais atvejais, kai įstatymai ir šie įstatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka asociacijos valdyba.
9.4. Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą, pranešimų nariams ir kreditoriams bei juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą ir savalaikį pateikimą atsako asociacijos valdybos pirmininkas.
9.5. Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Pakeistus įstatus pasirašo asociacijos visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais asociacija juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų asociacijos įstatų tekstą (naują redakciją).

10. SKIRSNIS. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

10.1. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus pagal šiuos įstatus).
10.2. Net ir šiuose įstatuose nurodytais tikslais asociacijai draudžiama:
1) neatlygintinai perduoti asociacijos turtą nuosavybėn asociacijos nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui, asociacijos darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ir paramos tikslus, nustatytus šiuose įstatuose;
2) mokėti asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;
3) asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti asociacijos ir (ar) (kitų valdymo organų nariams, asociacijos darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
4) suteikti paskolas, įkeisti asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
5) skolintis pinigų iš asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
6) skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
7) pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
8) parduoti asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
9) steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;
10) vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
11) vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;
12) ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
10.3. Asociacijos veiklą kontroliuoja asociacijos revizorius, renkamas iš asociacijos narių visuotiniame klubo narių susirinkime. Pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 4 mėnesius revizorius parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui asociacijos veiklos patikrinimo ataskaitą.

Įstatai priimti visuotiniame narių susirinkime: 2007 m. gegužės 27 d.

Steigiamojo narių susirinkimo įgaliotas asmuo: Kęstutis Trapas